Sjanie's Originals

Algemene (leverings)voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sjanie’s Originals , gevestigd aan de Populierenhof 49 3363 HL te Sliedrecht en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65642007 BTW : NL181212432B01 aan consumenten.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sjanie’s Originals behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen drie (3) tot (5) werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot zeven (5) werkdagen niet zal worden gehaald, zal de consument een e-mail van Sjanie’s Originals ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de consument de bevoegdheid om de overeenkomst met Sjanie’s Originals te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan Sjanie’s Originals te melden. Sjanie’s Originals zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de consument gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen nadat Sjanie’s Originals het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de consument teruggestort.

2.5. Nadat de consument het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de consument de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Sjanie’s Originals te ontbinden. De consument hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6. Indien de consument de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de consument dit schriftelijk (via e-mail) aan Sjanie’s Originals te melden. De consument dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Sjanie’s Originals.nl, binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de overeenkomst terug te sturen naar een door Sjanie’s Originals vastgesteld adres. De consument dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de consument reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de consument de overeenkomst met Sjanie’s Originals ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Sjanie’s Originals deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Sjanie’s Originals het door de consument geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de consument terugbetalen.

2.8. Sjanie’s Originals behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan die van Sjanie’s Originals of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Sjanie’s Originals schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de consument te wijten is of anderszins voor risico van de consument komt, zal Sjanie’s Originals de consument hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Sjanie’s Originals heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de consument terug te betalen bedrag in te houden.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief 21 % omzetbelasting. Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. De op de website aangegeven verzendkosten zijn inclusief 21% omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van type-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Sjanie’s Originals, dan worden uw gegevens opgenomen in het consumentenbestand van Sjanie’s Originals. Sjanie’s Originals houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Sjanie’s Originals respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Sjanie’s Originals  maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4. Door de consument ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de consument. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

4.5. Tenzij de consument heeft aangegeven dat de consument hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de consument worden opgenomen in een centraal bestand van Sjanie’s Originals. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de consument volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Sjanie’s Originals. De verwerking van de gegevens van de consument zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6. De consument kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Sjanie’s Originals over de persoon van de consument worden opgenomen in het bestand van Sjanie’s Originals. De consument is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

5. Garanties

5.1 Sjanie’s Originals  staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde artikel bij normaal gebruik.

5.2 De garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

6. Overeenkomst

6.1. Een overeenkomst tussen Sjanie’s Originals en een consument komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Sjanie’s Originals op haalbaarheid is beoordeeld.

6.2 Sjanie’s Originals behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

7. Afbeeldingen en specificaties

7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Sjanie’s Originals gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht

8.1. Sjanie’s Originals is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Sjanie’s Originals. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3. Sjanie’s Originals behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sjanie’s Originals gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Communicatie

9.1 Sjanie’s Originals is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Sjanie’s Originals, danwel tussen Sjanie’s Originals en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Sjanie’s Originals.

10. Klachten

10.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Sjanie’s Originals serieus in behandeling worden genomen

10.2. De consument dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Sjanie’s Originals (via fax, brief of e-mail (Info@SjaniesOriginals.nl).

10.3. Sjanie’s Originals zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Sjanie’s Originals zal de consument hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.

11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1. De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Sjanie’s Originals geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2. Sjanie’s Originals garandeert niet dat de aan de consument geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Sjanie’s Originals geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

12. Diversen

12.1 Indien de consument aan Sjanie’s Originals schriftelijk opgave doet van een adres, is Sjanie’s Originals gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de consument Sjanie’s Originals een nieuw adres heeft doorgegeven.

12.2. Sjanie’s Originals is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de consument gebruik te maken van derden.

13. Toepasselijke recht en geschillenregeling

13.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sjanie’s Originals is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sjanie’s Originals en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Sjanie’s Originals er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Sjaniesoriginals is gestopt. Sluiten